banner-pizobri14

 

Септемри 2020
23
Сряда

Заповед № РД-09-50-9/12.07.2013г. за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план –изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват УПИ V555 кв.338, м.”Левски-к-с Ботевградско шосе-II част”...../изтеглете от тук/

Заповед № РД-09-50-8/12.07.2013г. за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план –изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват УПИ V333а и УПИ VI334, кв.275, м.”Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка II част”...../изтеглете от тук/

Заповед № РД-09-50-7/02.07.2013г. за разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план - ИПР /изменение на плана за регулация / в обхват м. „Левски-к-с Ботевградско шосе-IIч”, кв.342, УПИ XXIII495 и УПИ XXIV490 .........../изтеглете от тук/

   Във връзка с изграждане на трасето на Трети метродиаметър Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РД-09-50-227/09.04.2013г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробния устройствен план в обхват за район „Подуяне” отразен в заповедта........... /прочети/ 

Заповед № РД-09-167/03.06.2013г. на Кмета район „Подуяне” при СО зa провеждане на обществено обсъждане на проект за ИПРЗ за УПИ Iза озел., УПИ IIза градско стоп.., УПИ IV за озел. , УПИ VIза произв. и обсл. дейности и УПИ VIII1772 за произв. и обсл. дейности, /нови/, нова задънена улица по о.т.26-о.т.26а -о.т.26б -о.т.26в и нова задънена улица по о.т.60-о.т.60а -о.т.60б -о.т.60в от кв.3, м. ОСЗ “Сгуроотвала”............../прочети/