banner-pizobri14

 

Септемри 2020
27
Неделя

Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОб С №СО-РД-40-17/02.04.2014 г..../прочети/

- Решение № 723 от 19.12.2013 г. на СОС, обнародвано в ДВ бр.53 от 27.06.2014 г., за прекратяване на административното производство по одобряване на проект за изменение на плана за регулация за трасето на „Трети метродиаметър”....../прочети/

- Решение № 208 от 10.04.2014 г. на СОС, обнародвано в ДВ бр. 52/24.06.2014 г., с което е одобрен проект за план извадка - план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват: нов УПИ V1243,1340 „за безвредно производство, складове и офиси”, кв.8, м.НПЗ ”Хаджи Димитър”....../прочети/

- Заповед РД-01-126/04.06.2014г. на Министъра на инвестиционното проектиране, с която се разрешава изработване на проект на Специализиран ПУП за трасето на „Трети метродиаметър” на софийски метрополитен и проект за ПУП - изменение на плана за регулация /ИПР/.../прочети/

 

Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г., с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV1079,трафопост и обособяване на нови УПИ IV1079,трафопост и УПИ VIII1079, кв.3, м.жк ”Левски - зона В”..../заповед/...../чертеж/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-12/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-13/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-14/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-15/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-16/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-17/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-18/02.04.2014 г......../прочети/

-Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОбС-СО-РД-40-19/02.04.2014 г......../прочети/