Функционални характеристики на отделите

 

Oтдел „Инженерна инфраструктура ,благоустройство и озеленяване”( ИИБЕ)

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

 

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” /ПНО и ЧР/

 

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” /ОСДКС/

 

Oтдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” /УОСЖФ и РКТД/

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол на строителството” /УТКР и КС/

 

Oтдел „Финансово-счетоводни дейности” /ФСД/

 

Oтдел „Административно-информационно обслужване,Гражданска регистрация и административно обслужване” /АИО, ГРАО/

 

Управление на отбранително-мобилизационната подготовка,ащита при бедствия и завеждащ регистратура” /УОМПЗБ и ЗР/