I. Кметът на Район "Подуяне" изпълнява функциите си като:

 1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района ;
 2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. Представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 11. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.


II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III.На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите